Get Adobe Flash player

Poziv – zbiranje podpisov v podporo predlogu Zakona o minimalni plači

Spoštovani člani in članice,

Kot vam je znano, je KSS PERGAM skupaj z ostalimi sindikalnimi centralami maja letošnjega leta v Državni zbor vložila predlog za spremembo Zakona o minimalni plači, s katero bi iz zneska minimalne plače izvzeli dodatke za delo v nedeljo, za delo na dan praznika in za nočno delo. Iz minimalne plače bi za tiste z najnižjimi prejemki torej izvzeli dodatke za delo v najbolj neugodnem delovnem času, ki se doslej prejemnikom minimalne plače pri dejanskem izplačilu niso poznali.

Uvodoma se zahvaljujemo vsem tistim, ki ste prispevali podpise načelne podpore omenjenemu predlogu in ki so pospremili predlog zakona v Državni zbor. Skoraj 80.000 jih je bilo.

Za to, da bo v nadaljevanju Državni zbor predlog zakona tudi dejansko obravnaval, pa je potrebno v naslednjem koraku zbrati še najmanj 5.000 podpisov podpore predlogu zakona, ki morajo biti overjeni na upravni enoti. Predsednik Državnega zbora je kot datum za začetek zbiranja podpisov določil 1. 9. 2015. Tako se bo v torek, 1. 9. 2015 ob 8. uri v vseh upravnih enotah in krajevnih uradih v Sloveniji pričelo zbiranje najmanj 5.000 overjenih podpisov, kolikor jih sindikalne centrale skladno z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi potrebujemo za podporo našemu predlogu sprememb Zakona o minimalni plači.

Kljub temu, da je sicer skladno s tem zakonom predviden 60-dnevni rok zbiranja podpisov, je naš cilj, da potrebno število podpisov zberemo po možnosti že v prvih dneh zbiranja podpisov, zato pozivamo vse člane in članice, pa tudi vse druge, ki predlagano spremembo Zakona o minimalni plači podpirate, da se množično odzovete in na najbližji upravni enoti izpolnite obrazec za podporo predlogu zakona in na njem pred uradno osebo overite vaš podpis. Želimo namreč, da bi spremembe zakon začele veljati že s 1. 1. 2016, zato bi bilo potrebno, da bi Državni zbor z obravnavo zakona po rednem postopku pričel čim prej.

Akcija zbiranja podpisov je skupna akcija vseh sedmih sindikalnih central, zato smo se dogovorili, da bomo pred nekaterimi večjimi upravnimi enotami postavili stojnice, na katerih bodo v času uradnih ur dežurali tako naši, kot tudi sindikalni aktivisti drugih sindikalnih central in vam posredovali dodatne informacije, če jih boste potrebovali. Stojnice bodo postavljene zgolj v prvem tednu zbiranja podpisov in le v nekaterih večjih upravnih enotah (na 38 upravnih enotah od 58) zato, da zmanjšamo stroške povezane s postavitvijo stojnic. Podpisovanje obrazcev bo možno tako na 58 upravnih enotah, kot tudi na 110 krajevnih uradih. Ker je to skupna akcija sedmih sindikalnih central, smo si med sindikalnimi centralami razdelili upravne enote, kjer bomo imeli stojnice.

Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so pripravili obrazce za podpisovanje podpore ter navodila upravnim enotam ter vzorec pravilno izpolnjenega obrazca. Obrazci so dostopni na spletni strani KSS PERGAM (www.sindikat-pergam.si) in na spletni strani www.minimalnaplaca.si, da si jih boste lahko natisnili. Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah pred upravnimi enotami.

Za dvojezična območja v naši državi so pripravljeni tudi dvojezični obrazci, prav tako pa so dostopni tudi na spletnih straneh.

Obrazec, ki ni namenjen dvojezičnim območjem in ki ga objavljamo v priponki, smo že v naprej izpolnili z nekaterimi potrebnimi podatki, in sicer s šifro in geslom. V kolikor podpisnik obrazca ne bo imel v naprej izpolnjenega obrazca, bo moral v delu obrazca, kjer piše »dajem podporo zahtevi oziroma pobudi« obkrožiti vrstico »C«, vpisati v okence številko 659 in pri tekstu »VLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA« vpisati: »za spremembo zakona o minimalni plači«. Na vseh upravnih enotah bo na okencu za oddajo podpisov na vidnem mestu pritrjen vzorec pravilno izpolnjenega obrazca.

V zvezi z obrazci je zelo pomembno naslednje:

 • obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča,
 • obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, vendar pa ga vnaprej ne smete podpisati,
 • del obrazca namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu,
 • obrazec izpolnite z velikimi črkami in čitljivo,
 • obrazec morate podpisati šele pred uradno osebo na upravni enoti, ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).

Opozarjamo vas tudi na pravilno izpolnitev rubrike občina, saj na primer v Ljubljani nimamo več občin Ljubljana – Center, Ljubljana – Šiška, itd., ampak samo še občino Ljubljana. Izpolnjeni obrazec z overjenim podpisom s strani uradne osebe na upravni enoti je nato potrebno posredovati predlagateljem zakona (torej sindikalnim centralam), zato vas prosimo, da to storite na enega od naslednjih načinov:

 1. Neposredno z oddajo sindikalnim aktivistom na stojnicah, ki jih bomo sindikalne centrale postavile pred številnimi, predvsem tistimi najbolj obiskanimi upravnimi enotami
 2. Po pošti na naslov KSS PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana
 3. Predsedniku sindikata ali sindikalnemu zaupniku pri vašem delodajalcu, ki jih bo nato posredoval nam.

V kolikor obrazca ne morete podpisati v dopoldanskem času, vas opozarjamo, da imajo vse upravne enote v Sloveniji ob sredah podaljšane uradne ure, in sicer večina do 18. ure, ostale pa do 17. ure. Omenjeno je bilo, da smo si med sindikalnimi centralami razdelili upravne enote s stojnicami. Podpisane obrazce zato oddajte dežurnim na stojnicah, ne glede na to, iz katere sindikalne centrale so, tako kot bodo tudi članice in člani drugih sindikalnih central oddajali podpisane obrazce dežurnim na stojnicah KSS PERGAM.

Sindikalnim zaupnikom po podjetjih priporočamo, da v kolikor boste informirani, da bo iz posameznega podjetja ali ustanove prišla na upravno enoto podpisati obrazce večja skupina delavk in delavcev, vas prosimo, da pokličete tisto upravno enoto in ji najavite prihod skupine. V upravni enoti bodo skušali z odprtjem dodatnega okenca zagotoviti, da bo podpisovanje obrazcev potekalo hitreje in nemoteno.

Tisti, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo/certifikat (npr. AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) pa lahko podporo zakonu oddate tudi preko spleta na portalu E-uprava (http://e-uprava.gov.si/storitve/), vendar v tem trenutku, ker se zbiranje podpisov še ni pričelo, vloga za oddajo podpore zakonu še ni objavljena. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisani obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. Zelo pomembno je, da predlagatelji (sindikalne centrale) dobimo vse podpisane obrazce, zato ponovno poudarjamo, da nam obrazce, ki ne bodo oddani na stojnicah pred upravnimi enotami ali izpolnjeni elektronsko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom pošljete na naslov KSS PERGAM, Trg OF 14, Ljubljana.

Posebej poudarjamo, da se podpisi načelne podpore predlogu zakona, ki smo jih zbirali v mesecu maju, NE ŠTEJEJO kot podpisi, ki bi se jih lahko upoštevalo med 5.000 podpisi, ki jih moramo v podporo zakonu zbrati v predpisani obliki in z overitvijo podpisa. Zato vabimo tudi tiste, ki ste maja načelno podporo predlogu s podpisom že izrekli, da svoj podpis prispevate tudi na upravni enoti in nam obrazec posredujete.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi z zbiranjem podpisov v podporo spremembi Zakona o minimalni plači se lahko obrnete na KSS PERGAM na tel. 01-2310-476 ali po elektronski pošti na naslov pergam@siol.net.

Predlagana sprememba Zakona o minimalni plači je pomemben in zagotovo ne zadnji korak k pravičnejšemu plačilu za delo in zato smo prepričani, da bomo tudi z vašo pomočjo zagotovili več kot zadostno podporo predlogu.

Sindikalni pozdrav!

S K U P A J * S O L I D A R N I * M O Č N E J Š I

VOŠČILO

VSEM ČLANICAM IN ČLANOM

ŽELEZNIŠKEGA SINDIKATA SPREVODNIKOV

TER

SODELAVKAM IN SODELAVCEM

ŽELIMO

VESEL BOŽIČ

TER

SREČNO NOVO LETO

2015

sindikalna lista -november2014

SINDIKALNA LISTA – NOVEMBER  2014

 

 

 1. Za mesec november 2014 znaša višina  izhodiščne  plače za polni delovni čas 160 ur  343,91 EUR  bruto

 

 1. Korekcijski faktor za preračun 1,1500

urnine iz preteklega meseca znaša                  

 

 1. Povprečna bruto plača na zaposlenega v RS                                 4. Mesečni indeks rasti bruto plač glede

za predpretekli mesec znaša                         1.519,32                           na predpretekli mesec znaša                       100,2

 

 1. V skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. List 114/2006). ki je pričel veljati od 1.1.2007, je ukinjena valorizacija osnove za nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi rasti plač v RS in mesečno izračunavanje indeksa oz. količnika valorizacije. Nov način usklajevanja osnove za nadomestilo plače se uporablja od vključno obračuna plače za mesec januar 2007 dalje. Količniki valorizacije za nadomestilo plače med bolniškim staležem za leto 2013 bodo objavljeni na spleti strani, http://www.zzzs.si/ZZZS/info/index.nsf/

 

 1. Dohodninska lestvica za izračun akontacije dohodnine za leto 2014:

 

Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se za leti 2013 in leti 2014 uvaja dodaten četrti dohodninski razred.

 

Zneski letnih davčnih osnov iz lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 znašajo enako kot za leto 2013

 

Če znaša neto letna davčna osnova v EURnad                               do Znaša dohodnina v EUR
8.021,34 16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 %      nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
70.907,20 25.535,16 + 50 %     nad 70.907,20

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, se za davčno leto 2013 uporabljajo stopnje dohodnine in lestvica, preračunana na 1/12 leta

 

Če znaša neto mesečna davčna osnova v EURnad                               do Znaša dohodnina v EUR
668,44 16 %
668,44 1.580,02 106,95 + 27 %      nad 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 %      nad  1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 %     nad 5.908,93

 

 

 

 1. Mesečno se prizna splošna davčna olajšava v višini 275,23 EUR.

 

 1. Sprememba odmernega odstotka za izračun nadomestila plače

 

Dne 31.05.2012 je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, v nadaljevanju: ZUJF), ki v 6. členu (nov tretji odstavek 31. Člena ZZVZZ) spreminja odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za prvih 90 koledarskih dni se pri izračunu nadomestila plače, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zniža odmerni odstotek za 10 odstotnih točk pri vseh razlogih začasne zadržanosti od dela, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu, nege družinskega člana ter odsotnosti zaradi darovanja krvi. Pri obračunu plače se uvede nov VP E9 za obračun nadomestil do 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZZZS – 70% osnove.

 

Tabela o razlogih za zadržanost od dela in odmernih odstotkih:

 

 

Šifra razloga Naziv razloga zadržanosti Odstotek osnove do 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZSSS(3. odstavek 31. člena ZZVZZ) VP Odstotek osnove nad 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZSSS(3. odstavek 31. člena ZZVZZ) VP
01 BOLEZEN 80 VP 42 90 VP 43
02 POŠKODBA IZVEN DELA 70 E9 80 VP 42
05 POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA 70 E9 80 VP 42
07 TRANSPLANTACIJA 90 VP 43 100 VP 44
08 IZOLACIJA 90 VP 43 100 VP 44
09 SPREMSTVO 70 E 9 80 E 8
03 POKLICNA BOLEZEN 100 VP 44 100 VP 44
04 POŠKODBA PRI DELU 100 VP 44 100 VP 44
06 NEGA 80 80
10 USPOSABLJANJE ZA REHABILITACIJO OTROKA 80 80
11 POŠKODBA NASTALA PRI AKTIVNOSTI IZ 18 ČLENA ZAKONA 100 VP 44 100 VP 44
12 DAROVANJE KRVI 100 VP 45

 

Znižani odmerni odstotek se uporabi za izračun nadomestila plače pri zavarovancih, ki so pridobili pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od dneva uveljavitve ZUJF dalje (od vključno

31.5.2012).

 

 1. Delavcem, ki so vključeni v PN-SK-01 delodajalec ne plačuje minimalne premije, če v družbi še niso zaposleni eno leto, zato mora biti znesek nakazila premije PDPZ Skupni, ki jo plačuje delavec iz svojih neto prejemkov, obračunan najmanj v višini zneska minimalne premije 26,70 EUR.

 

 1. Povračilo za prehrano na uro 0,74 EUR. Delavcem, ki v pretežni meri opravljajo svoje delo na terenu in se vsakodnevno vračajo v kraj stalnega ali začasnega bivališča, pripada dodatno povračilo za prehrano za vsako uro dela na terenu v višini 0,15 EUR.

 

 1. Dnevnice v pavšalnem znesku: dnevnica nad 12 ur 21,39 EUR od 8 do 12 ur 10,68 EUR od 6 do 8 ur 7,91 EUR.

OPOMBA: Višine dnevnic presegajo višine, določene z republiško uredbo, zato je potrebno razliko izkazati na VP-D4 Povračila stroškov nad uredbo. Razlika znaša:

pri dnevnici nad 12 ur 0,00 EUR  (21,39 – 21,39 EUR) pri dnevnici od 8 do 12 ur 0,00 EUR (10,68 – 10,68 EUR) pri dnevnici 6 do 8 ur 0,46 (7,91 – 7,45 EUR).

 

 

 1. Terenski dodatek če traja delo

4 do 8 ur dnevno                        3,42 EUR                              več kot 8 ur dnevno                       4,49 EUR

delavcem na vožnji na uro         0,49 EUR                              vendar največ dnevno 4,49 EUR      OPOMBA: Republiška uredba določa za terenski dodatek najvišji znesek 4,49 EUR na dan. Terenski dodatek do višine 4,49 EUR na dan se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi, izplačan delojemalcu, ki najmanj dve izmeni zaporedoma dela izven kraja svojega prebivališča in izven sedeža delodajalca (Ur. List 140/2006).

 

 1. Inozemski terenski dodatek v €/uro: Avstrija 1,47    Italija   1,47   Hrvaška    1,07   Madžarska   1,07

 

 

 

 1. Jubilejne nagrade: za 10 let 533,39 EUR, za 20 let 761,99 EUR, za 30 let  1.066,78 EUR .

OPOMBA: Zneski jubilejnih nagrad presegajo zneske, določeno z republiško uredbo, zato je potrebno razliko izkazati na VP-A8. Razlika znaša pri jubilejni nagradi: za 10 let  73,63 EUR (533,39 – 460,00), za 20 let 73,33 EUR (761,99  – 689,00), za 30 let 148,26 EUR (1.066,78 – 919,00).

 

 1. Odpravnina ob upokojitvi se obračuna v višini treh povprečni bruto plač v RS, kar znaša 4.557,96 EUR, oziroma v višini treh zadnjih bruto plač delavca, če je zanj to ugodnejše.

Razliko izplačane odpravnine nad zneskom 4.063 EUR po uredbi, je potrebno izkazati pod VP – A8 Znesek nad uredbo – odpravnina!

 

 1. Ob smrti delavca se izplača delavčevi družini odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS, kar znaša 4.557,96 EUR, oziroma v višini treh mesečnih plač delavca če je to za družino ugodnejše.

Razliko izplačane odpravnine nad zneskom  3.443 EUR po uredbi, je potrebno izkazati pod VP – A8 Znesek nad uredbo – odpravnina!

 

 1. Razen odpravnine pripada delavčevi družini tudi enkratna solidarnostna pomoč po 227. členu KPDŽP. Celotna višina izplačane enkratne solidarnostne pomoči v primeru smrti delavca, se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in se obračuna po VP –A8.

 

 1. Enkratna solidarnostna pomoč za november 2014 znaša 1.219,18 EUR in ne presega zneska 1.252,00 EUR določen z republiško uredbo   (znesek nad uredbo). S tem so mišljene solidarnostne pomoči, ki se nanašajo na vse primere iz prvega odstavka 202. člena KPDŽP.

V primeru, da se solidarnostna pomoč izplačuje po tretjem odstavku 202. člena KPDŽP (smrt zaradi nesreče pri delu) znaša solidarnostna pomoč

 

3.657,53 EUR + 609,59 EUR za vsakega vzdrževanega otroka

 

Celotni znesek solidarnostne pomoči, ki je izplačan delavčevi družini ob smrti delavca zaradi nesreče pri delu se všteva v davčno osnovo iz delovnega razmerja in obračuna pod VP – A8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Božiček

Obveščamo člane Železniškega sindikata sprevodnikov, da lahko prijavijo otroke za obdaritev ob Božičku in sicer  od letnika 2007 naprej.   Otroci dobijo vrednostni bon v vrednosti 20 EUR v Europarku ali v City parku.

Novoletna zabava

ŽELEZNIŠKI SINDIKAT SPREVODNIKOV-ŽSS
PRIREJA OB ZAKLJUČKU LETA 2014 NOVOLETNO ZABAVO,
DNE 20.12.2014
OB 18.00 URI
V GOSTIŠČU “TABORKA”
GORKEGA ULICA 48
MARIBOR

STALIŠČA KSS PERGAM DO VLADNEGA PREDLOGA SOCIALNEGA SPORAZUMA

SPOROČILO ZA JAVNOST
STALIŠČA KSS PERGAM DO VLADNEGA PREDLOGA SOCIALNEGA
SPORAZUMA
V KSS PERGAM smo aktivno sodelovali pri pripravi izhodišč za socialni sporazum, saj smo prepričani, da Slovenija potrebuje tovrstni dokument, ki mora biti rezultat najširšega soglasja med socialnimi partnerji in mora začrtati smer, v katero bo krenila Slovenija. Socialni sporazum mora ponovno vzpostaviti zaupanje med socialnimi partnerji in morda še bolj pomembno od tega kaj bo v socialnem sporazumu dogovorjenega bo pomembno to, da bo
dogovorjeno dejansko tudi spoštovano. V KSS PERGAM pričakujemo, da bodo  reforme, katerih ključna vprašanja morajo biti začrtana v socialnem sporazumu, zlasti s področja trga dela ter pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, sprejete s soglasjem socialnih partnerjev na transparenten način. Reforme je potrebno sprejeti s soglasjem Ekonomsko socialnega sveta na temelju strokovnih podlag in predlogov, ki naj jih pripravijo tripartitno sestavljene delovne skupine, imenovane s strani taistega organa. Prepričani smo, da je le na ta način mogoče priti do rešitev, ki bodo uživale legitimnost in bodo v korist prebivalcem Republike Slovenije. Izkušnja z usklajevanjem Zakona o uravnoteženju javnih financ z le eno sindikalno centralo je po našem
prepričanju slaba praksa, in sprejete rešitve bi bile za delavce po našem trdnem prepričanju ugodnejše, če bi bile v usklajevanja vključene vse sindikalne centrale, zato pozivamo vlado, da se takšni praksi v bodoče izogne.
Koncept socialnih sporazumov iz preteklosti, ki so nalagali naloge vsakemu od socialnih partnerjev je po našem prepričanju neustrezen, saj mora socialni sporazum prinesti skupne rešitve, h katerim bomo zavezani vsi socialni partnerji. Od socialnega sporazuma pričakujemo predvsem jasno začrtano vizijo smeri in ukrepov za zagon gospodarstva, brez katerega ni moč
pričakovati izhoda  iz krize, ključne rešitve in usmeritve reform trga dela ter socialnih zavarovanj, jasno zavezanost pravni državi, trajnostnemu razvoju in socialnemu dialogu ter definiranje odnosa do obsega in kakovosti javnih storitev. S socialnim sporazumom želimo zagotovilo, da se socialna varnost državljanov v času trajanja socialnega sporazuma ne bo poslabšala ne glede na zaostrene makroekonomske razmere oziroma da se bo v primeru rasti BDP povečala. S tem namenom si bomo v teku pogajanj o socialnem sporazumu prizadevali za sprejem naših rešitev in predlogov, ki so utemeljene na
akcijskem načrtu in programu dela KSS PERGAM, dvigajo raven socialne države in so predstavljene v nadaljevanju.Na področju povečanja pravne varnosti in krepitve pravne države ter s tem povezanim zmanjševanjem sive ekonomije predlagamo:
– Povečevanje pristojnosti inšpekcijskih služb ter strožje sankcioniranje kršiteljev zakonodaje
– Sistemsko ureditev sodelovanja med inšpekcijskimi službami ter organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj
– Sprejem ukrepov za preprečevanje in sankcioniranje nesprejemljivih praks
neplačevanja prispevkov in plač zaposlenim ter revizija določb kazenska zakonika s tega področja
– Revizijo insolvenčne zakonodaje s ciljem večje zaščite in možnosti poplačila delavcev kot upnikov v teh postopkih, večjih možnosti za uveljavljanje odškodninske odgovornosti organov upravljanja in nadzora ter s ciljem možnosti čim hitrejšega prestrukturiranja v teh postopkih z namenom ohranjanja zdravih jeder
V zvezi z učinkovito in ekonomično državno in javno upravo predlagamo:
– preprečitev privatizacije javnih služb in sredstev, ki jih imajo trenutno subjekti javnega prava, ki te službe izvajajo, v uporabi
– preprečitev izvajanja tržne dejavnosti na račun javne službe
– vzpostavitev jasnih standardov in normativov javnih storitev, pri čemer se lahko na področjih, kjer trenutno ni mogoče izvesti postavljenih standardov in normativov, le-te doseže postopoma;
– ohranitev in krepitev kakovostne mreže javnih storitev z iskanjem dolgoročnih stabilnih in vzdržnih sistemov financiranja teh storitev;
– zagotovitev ustreznih pogojev za reorganizacijo lokalne samouprave in regionalizacijo
– vzpostavitev jasne odgovornosti nosilcev javnih funkcij za neustavne in nezakonite odločitve, ki so ugotovljene z odločitvami pristojnih institucij.
V zvezi z upravljanjem državnega premoženja predlagamo:
– Pripravo strategije upravljanja z državnim premoženjem:
– Smotrnejše razpolaganje z nepremičninami
– Smotrnejše upravljanje s kapitalskimi naložbami
– Priprava strategije poslovanja podjetij v državni lasti in razpolaganja z deleži v teh podjetjih
– Možnost revizije Računskega sodišča v podjetjih v neposredni in posredni državni lasti, v katerih je država več kot 25% lastnik
– Preglednejši sistem javnih naročil, ki bi preprečeval izbor  ponudb, ki ne pokrijejo ekonomskih stroškov blaga ali storitve in bi prek ustreznih kriterijev spodbujal izbor domačih prijaviteljev na javne razpise.
V KSS PERGAM nasprotujemo zapisu fiskalnega pravila v Ustavo, saj menimo, da ne gre za ustavno materijo temveč za politično odločitev, ki lahko državi onemogoči izvajanje politik, ki bi jo utegnile v primeru ekonomske krize reševati. Z dolgoročnim ciljem uravnoteženih javnih financ se sicer strinjamo, vendar gre po našem prepričanju pri tem za odgovornost
Vlade da odgovorno ravna s proračunom. Nasprotujemo tudi uvedbi socialne kapice, saj menimo, da vsaj v času tega socialnega sporazuma ne bo proračunskih možnosti, da bi socialno kapico uvedli in izpad nadomestili z gospodarsko rastjo in večjimi proračunskimi prihodki iz drugih virov. V zvezi s slednjimi pričakujemo, da bo morebitna odločitev v zvezi z dvigom DDV sprejeta v soglasju s socialnimi partnerji. Eden od ključnih ciljev za prihodnost je spodbuda gospodarske rasti, zato ob vladnih predlogih predvsem predlagamo:
– Spodbude in davčne olajšave za investicije, ki pomenijo ustvarjanje novih ali
ohranjanje obstoječih delovnih mest in ohranjanje proizvodnje v Sloveniji ter so trajnostno in razvojno naravnane.
– Spodbudo infrastrukturnih investicij s sredstvi javno zasebnih partnerstev in ob varovanju javnega interesa ter s sofinanciranjem iz evropskih kohezijskih skladov.
– Prestrukturiranje gospodarstva s pomočjo povezav med PDP, AUKN, SOD, KAD in SID Banko
Strinjamo se tudi s predlogom o oblikovanju proaktivne sodobne industrijske politike, ki bo predstavljala usmeritev za sprejem horizontalnih in sektorskih politik, vendar pričakujemo, da bo vsebina tega predloga konkretnejša. Sami v zvezi s tem razumemo predvsem aktivno vlogo države pri zagotavljanju podpornega okolja za razvoj dejavnosti, ki jih bomo opredelili kot tiste, ki lahko za Slovenijo dolgoročno predstavljajo potencial za razvoj in rast. Med slednje vsekakor štejemo lesno predelovalno industrijo s papirno industrijo, živilsko predelovalno industrijo in gradbeništvo s cestnim gospodarstvom.
Eno ključnih področij socialnega sporazuma je trg dela in zaposlovanje, kjer predlagamo:
– spodbujanje prilagajanje delovnih mest starejšim  ter odpiranje novih tehnološko sodobnih in okoljsko sprejemljivih delovnih  mest s čim večjo zaščito delavčeve varnosti in zdravja pri delu
– jasnejša določila o delovnem času, zlasti glede razmerja med delom preko polnega delovnega časa in prerazporejenim delovnim časom ter pogostejši nadzor ter strožje sankcioniranje kršitelje določil o delovnem času;
– redefiniranje fleksibilnih oblik zaposlovanja in njihovo približevanje zaposlitvi za nedoločen čas s pravicami in obveznostmi, ki iz tega izvirajo ter omejiti prekerne oblike dela
– odpravo vzrokov in zmanjšanje obsega študentskega dela
– sprejem ukrepov in zakonskih rešitev, katerih namen bo omejiti uporabo agencijskega dela in ki bodo preprečevali socialni dumping na podjetniški ravni
– graditev prožnosti na trgu dela s konkurenčnostjo delavcev v smislu njihovega znanja in izobraževanja preko vseživljenjskega izobraževanja in aktivne politike zaposlovanja z ustanovitvijo sklada za izobraževanje
– Prepoved odpuščanja delavcev/določenih profilov/ in/ali selitve proizvodnje iz Slovenije določeno časovno obdobje v primeru, ko delodajalec prejme  državno pomoč/subvencijo
– Spodbujanje kolektivnega dogovarjanja in ob spoštovanju sistema kolektivnih pogodb strogo vzdržati se kakršnih koli zakonskih posegov v avtonomijo kolektivnega dogovarjanja in še zlasti v že sklenjene in veljavne kolektivne pogodbe
V zvezi s predlogi za večjo fleksibilnost v KSS PERGAM menimo, da ZDR že vsebuje vrsto institutov, ki fleksibilnost omogočajo, vendar jih delodajalci v praksi ne uporabljajo.  Izrecno pa nasprotujemo omogočanju prehodov med delodajalci oziroma predlagamo, da se obstoječe pravne podlage, ki trenutno to dejansko omogočajo, temeljito prevetrijo in postavijo jasne
okvire in omejitve tovrstnih prehodov. Zadržke imamo tudi v zvezi z napovedanimi spremembami na področju odpravnin in pravic v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter poenostavitvami na tem področju. Predlogi so v tem delu še povsem nekonkretizirani in v KSS PERGAM ne nameravamo podpreti nižanja teh pravic, ki bi bilo samo sebi namen in ki ne bi bilo na drugi strani uravnoteženo z ukrepi, ki bi zagotavljali socialno varnost zaposlenim
in tistim, ki so delo izgubili. Prav tako nasprotujemo bistvenim poenostavitvam postopkov
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.V zvezi z aktivno politiko zaposlovanja predlagamo zlasti ciljno usmeritev v dve najbolj ranljivi skupini, in sicer mlade in starejše in v zvezi s tem predlagamo:
– Ustreznejše  podporno okolje za vključene v sistem samozaposlovanja
– Spodbujanje prilagajanja delovnih mest starejšim v smislu aktivnega staranja na delovnem mestu
– Uvajanje programov za lažji in postopni prehod v upokojitev v povezavi s prenosom znanja na mlade s shemami delitve delovnega mesta in rotacije delovnih mest 
– Omogočanje in spodbujanje hitrejšega vstopa na trg dela mladim, vključno z delnim prevzemom stroškov njihove zaposlitve (npr. delno plačilo prispevkov), s čemer bi se lahko spodbujalo tudi zaposlovanje starejših.
– uvedba obveznega pripravništva za mlade
– subvencioniranje prehoda iz zaposlitve za določen čas v zaposlitev za nedoločen čas in iz drugih oblik dela v zaposlitve za nedoločen čas
– Promoviranje geografsko in poklicne mobilnosti zaposlenih
– Spodbujanje socialnega podjetništva zlasti z omogočanjem dostopa do finančnih virov in upoštevanja družbenega dobra kot kriterija za dostop do finančnih virov preko sklada za spodbujanje socialnega podjetništva.
Zaradi velikih pomanjkljivosti plačnih sistemov je potrebno zagotoviti da bodo plače temelj socialne varnosti zaposlenih in morajo omogočati dostojno življenje delavca in njegove družine ter zagotavljati ustrezno osnovo za pravice, ki izhajajo iz socialnih zavarovanj. Zato v zvezi s tem predlagamo:
– da so kolektivne pogodbe temelj dogovarjanja o politiki plač
– da rast bruto plač mora slediti gospodarskim gibanjem, pri čemer mora biti najmanj ohranjena realna vrednost plač in v dogovorjenem deležu in načinu upoštevana tudi rast produktivnosti.
– Da se sklepne nova splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo z minimalnim standardom pravic iz delovnega razmerja vključno s temelji politike plač v zasebnem sektorju ob ustreznih razmerjih do minimalne plače ter med tarifnimi razredi
– spremembo definicije minimalne plače in odpravo anomalije uravnilovke delavcev z najnižjimi plačami, ki ob bistveno različnih pogojih dela prejemajo enako plačilo za delo.
– predlagati in v socialnem dialogu uveljaviti rešitve za spremembe plačnega sistema v smeri večje fleksibilnosti, ki bo ob varovanju osnovne plače omogočal stimulativno nagrajevanje in nagrajevanje iz naslova uspešnosti poslovanja
– uveljavitev sistema napredovanja
– odprava anomalij plačnega sistema v javnem sektorju.
Na področju izobraževanja in znanosti, ki sta področji, na katerih bi moral v prihodnosti sloneti naš razvoj, predlagamo:
– oblikovanje takega sistema financiranja visokega šolstva, ki bo omogočal uravnotežen razvoj vseh področij  in dodatno spodbujal področja, kjer lahko v nacionalnem in mednarodnem okviru pričakujemo vrhunske rezultate.
– Ustrezno financiranje javnih univerz, s čemer bo zagotovljen kakovosten študij brez šolnin na vseh stopnjah;
– omogočanje univerzam avtonomne selekcijske postopke, ki bodo omogočali čimboljši izkoristek individualnih intelektualnih potencialov brez socialnega izključevanja;
– Ohranitev celovitosti javnih univerz z vsemi temeljnimi smermi študija, tudi v humanistiki, umetnosti in družboslovju, z dodatnimi sredstvi pa spodbujali razvoj tistih smeri, ki imajo največji potencial zaposlovanja

 – Ohranitev celovitosti in avtonomije temeljnega raziskovanja na univerzah in v ta namen zagotovitev stabilnih javnih sredstev ter usmeritev financiranja aplikativnih projektov v projekte, ki jih gospodarstvo potrebuje za svoj razvoj.
V zvezi s poglavjem o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlagamo:
– ohranitev temeljnega koncepta solidarnosti
– uvedbo ločene prispevne stopnje za invalidsko zavarovanje za primer invalidnosti in upokojitve zaradi poškodbe na delu in bolezni povezane z delom
– ukrepe za daljše ostajanje v zaposlitvi  na delovnopravnem področju, na področju varnosti in zdravja pri delu ipd., pri čemer je potrebno primarno dati poudarek spodbudam (bonusom)
– pogoj za pridobitev polne pokojnine mora biti poleg starosti tudi dosežena delovna (pokojninska) doba. Posebej je potrebno urediti pogoje za polno pokojnino za zaposlene, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, pri čemer naj bo za te zaposlene pogoj za polno pokojnino izključno delovna doba.
– vsebinski pregled časovnih bonusov, katerih odprava se predlaga, pri čemer menimo, da bi nekateri vsekakor morali ostati (npr. služenje vojaškega roka), nekatere pa bi lahko tudi modificirali v smislu različnega priznavanja določenih obdobij pri ugotavljanju pogojev za upokojevanje (npr. čas študija). V vsakem primeru je potrebno v primeru soglasja o spremembah na tem področju določiti ustrezna prehodna obdobja
– ustanovitev posebne organizacije za izvedensko medicino za potrebe pokojninsko invalidskega, obveznega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo
– uvedbo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo kot nove veje socialna varnosti.
V zvezi s sistemom zdravstvenega varstva predlagamo:
– ohranitev javne zdravstvene mreže kot temelja zdravstvenega varstva
– Sprejem meril za določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti ter mreže javnih zdravstvenih zavodov oziroma izvajalcev na sekundarni in terciarni ravni ter zagotovitev pravočasne in geografsko ustrezne dostopnosti do zdravstvenih storitev vsem skupinam prebivalstva
– Strokovno funkcionalno in poslovno povezovanje zavodov in koncesionarjev s področja zdravstvene dejavnosti v učinkovite organizacijske oblike na območjih regij
– Ob reorganizaciji mreže na sekundarni ravni ustanoviti v racionalnih okvirih
negovalne oddelke oziroma negovalne bolnišnice
– razvoj in povečevanje zmogljivosti primarne ravni zdravstvene dejavnosti
– opredelitev kriterijev kakovosti in njihova povezava na sistem financiranja
– Akreditiranje zdravstvenih zavodov
– učinkovit sistem finančne kontrole in javnih naročil v zdravstvu,
– Očiščenje zdravstvene blagajne izdatkov, ki niso povezani z zdravljenjem in
preventivo
– Razširitev  prispevnih osnov na vse prihodke zavarovanca in postopna izenačitev prispevne osnove posameznih kategorij oziroma odpravili neopravičene razlike v teh osnovah,       
– preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja skladno z evropskimi direktivami na način, da bodo druge oblike zasebnih zavarovanj  namenjene za večji obseg pravic in za storitve, opravljene v višjem standardu,
– opredelitev in ohranitev obsega pravic v košarici obveznega zdravstvenega
zavarovanja- Vzpostavitev registra poklicnih bolezni ter ureditev postopkov za ugotavljanje poklicnih bolezni;
– Ločitev  pravic in prispevkov za zavarovanje za bolezen in poškodbe izven dela od zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom ter uvedba načela diferenciranih prispevnih stopenj za delodajalce v odvisnosti povprečnih stroškov na zavarovanca pri posameznem delodajalcu;
– Spremembo pogajalskih partnerskih postopkov tako, da bodo Zavod za zdravstveno zavarovanje in predstavniki izvajalcev  prevzeli večjo odgovornost za izvajanje programov storitev in da bodo pri svojih odločitvah zadržali in razširili  potrebno avtonomijo ter uvedli mehanizme spodbujanja večje racionalnosti pri izvajanju programov zdravstvenih storitev in pri doseganju ciljev sistema;
– Uvedbo ekonomskih spodbud za zavarovane osebe, ki se bodo aktivno vključili v programe krepitve zdravja  in obvladovanja kroničnih bolezni in zmanjšali stroške zavarovanja z oprostitvijo doplačil oziroma znižanjem prispevkov delojemalcev.
V  KSS PERGAM smo prepričani, da naši predlogi predstavljajo bistveno nadgradnjo in dodano vrednost predlogu socialnega sporazuma, zato pričakujemo, da bodo skrbno pretehtani in tudi povzeti v končno besedilo socialnega sporazuma.
Dr. Janez Posedi
Predsednik KSS PERGAM                                  Ljubljana, 30.05.2012

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI S KOALICIJSKO POGODBO

KSS PERGAM je konec meseca decembra sopodpisala Dogovor socialnih partnerjev in parlamentarnih strank, s katerim se je strinjala s sprejemom zakona o interventnih ukrepih. Z dogovorom so se parlamentarne stranke zavezale, da bodo v prvi polovici tega leta pripravile celotni paket varčevalnih ukrepov, jih predstavile in v socialnem dialogu uskladile potrebne reforme in spremembe za razvoj Slovenije. Za podpis smo se odločili, ker se zavedamo položaja Slovenije in čutimo soodgovornost za iskanje skupnih rešitev za izhod iz krize. Žal pa en mesec po podpisu omenjenega dogovora ugotavljamo, da dogovora še vedno ni podpisala stranka, iz katere prihaja mandatar za sestavo Vlade, g. Janez Janša. Zato ga pozivamo, da dogovor, glede katerega je bil dosežen širok konsenz, podpiše in s tem potrdi pomen socialnega dialoga pri usklajevanju ključnih vprašanj, ki zadevajo socialne partnerje in za katere bo potrebno najti skupne odgovore za odpravo krize in za gospodarski ter socialni napredek Slovenije. Če vsebina dogovora ne bo predstavljala skupne in trdne zaveze VSEH parlamentarnih strank, vključno s SDS, se tudi KSS PERGAM ne bo več čutila zavezana k spoštovanju  vsebine sklenjenega dogovora, ki je podlaga za socialni mir.

V KSS PERGAM ocenjujemo, da koalicijska pogodba, ki naj bi predstavljala temeljni dokument za sprejem ukrepov za izhod iz krize, nima realnih ekonomskih temeljev in je v več točkah kontradiktorna in na ključnih mestih nejasna in nedorečena.

Pripravljenost vseh parlamentarnih strank na socialni dialog se nam zdi posebej pomembna zato, ker koalicijska pogodba v le redkih delih omenja socialno partnerstvo in usklajevanje s socialnimi partnerji. Koalicijska pogodba soglasja socialnih partnerjev in širokega družbenega konsenza v zvezi s ključnimi strukturnimi spremembami ne postavlja kot temelj za legitimnost sprememb, na katerih bo zasnovan razvoj.

Kljub dejstvu, da tudi sami ocenjujemo, da je potrebno sprejeti ukrepe za zagon gospodarstva, vključno z nekaterimi predlogi iz koalicijske pogodbe in da bi bilo smiselno razbremeniti plače zlasti srednjega sloja, koalicijska pogodba ne vsebuje ukrepov, ki bi na drugi strani nadomestili izpad prihodkov zaradi navedenih ukrepov. Tako koalicijska pogodba vsebuje vrsto ukrepov, ki naj bi razbremenili zlasti najvišje sloje in lastnike kapitala (socialna kapica, zmanjšanje davka od dobička pravnih oseb, davčne počitnice), na drugi strani pa ni nobenih konkretnih ukrepov, ki bi obremenili luksuz in najvišje prejemke. Prav tako je predvidena uzakonitev »zlatega fiskalnega pravila«, ki po našem mnenju na način, kot je predlagan, predstavlja nesorazmerno omejevanje manevrskega prostora za načrtovanje ukrepov za zagon gospodarstva in za izvrševanje ustavnega načela socialne države. Uvedba tega načela in nujna konsolidacija javnih financ bi s hkratno uvedbo mnogih ukrepov, ki pomenijo nadaljnje zmanjševanje proračunskih prilivov in na drugi strani odsotnost vseh ukrepov za takojšnje povečanje proračunskih virov, vodila v radikalno krčenje socialnih pravic in standarda javnih storitev. Takšni posegi bi bili po našem prepričanju škodljivi in bi jih bilo potrebno preprečiti z bolj uravnoteženimi predlogi za oživitev gospodarstva in povečanje učinkovitosti javnega sektorja.

Prav tako kot izjemno nevarno za kvaliteto in dostopnost storitev, ki so se doslej izvajale kot javna služba, ocenjujemo na več mestih napovedano odpravo koncesij in prepustitev teh storitev trgu. Ocenjujemo, da bi bilo mogoče višjo kakovost storitev, večjo učinkovitost in dostopnost storitev doseči predvsem z uvedbo minimalnih standardov in normativov, ki jih sedaj ni ter z drugačno regulacijo teh služb in z uvajanjem določenih elementov konkurence tudi znotraj javne mreže teh storitev.

Dokaj nedorečena je bodoča ureditev tako sistema pokojninskega, kot tudi zdravstvenega zavarovanja. V KSS PERGAM smo prepričani, da je potrebno v Sloveniji primarno ohraniti dokladni  pokojninski sistem, ki temelji na solidarnosti in ki ob izpolnitvi dogovorjenih pogojev in ob upoštevanju objektivne zmožnosti doseganja le-teh omogoča prejemanje pokojnine, s katero lahko upokojenec živi človeka dostojno življenje. Bistvene spremembe v smislu prenosa pravic iz prvega, solidarnostnega stebra v tretji, kapitalski steber, so zato po našem mnenju slabe in vodijo k povečanemu tveganju za nastanek revščine in je zato primarno potrebno krepiti stabilnost prvega stebra ter iskati nove vire za njegovo financiranje. Skeptični smo tudi do morebitne odprave monopola obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Eno od najbolj problematičnih in tudi nejasno zapisanih poglavij koalicijske pogodbe, ki pa je za zaposlene ključno, je trg dela. Glede na trende povečevanja deleža oseb, ki ne opravljajo dela po pogodbi o zaposlitvi ali so zaposleni za določen čas, je nesprejemljivo, da bi takšne oblike dela še spodbujali in podpirali, saj to pomeni spodbujanje prekernih oblik dela. Atipične oblike dela bi bilo potrebno povsem redefinirati in jasno razmejiti od delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi in jasno določiti pogoje, kdaj se lahko delo opravlja na drugih pravnih podlagah. Temelj varnosti predstavlja pogodba o zaposlitvi, iz katere tako po nacionalni zakonodaji kot iz mednarodnih dokumentov izhajajo določene pravice in obveznosti, vse ostale oblike dela pa lahko služijo zgolj jasno določenim namenom in se sklepajo zgolj v primeru, če so zato izpolnjeni pogoji. Prav v tem smislu tudi podpiramo odpravo vzrokov za velik obseg študentskega dela. Koalicijska pogodba predvideva tudi reformo zavoda za zaposlovanje. Glede slednjega sicer menimo, da je zagotovo potreben drugačne in boljše organiziranosti za učinkovitejše posredovanje na trgu dela in da bi bilo potrebno učinke posameznih programov in delovanja zavoda večkrat in temeljiteje ovrednotiti, pa vendar menimo, da predvidena reorganizacija lahko vodi v razkroj zavoda za zaposlovanje in storitev javne službe, ki jo zavod opravlja, kar gotovo ni dobro.

Upamo, da v koalicijski pogodbi zapisano vztrajanje na odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju v skladu s sklenjenimi dogovori ne pomeni priznavanja veljavnosti zadnjega sklenjenega aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor o odložitvi odprave 3. in 4. četrtine plačnih nesorazmerij, saj je po našem trdnem prepričanju sklenjen nezakonito. Ohranjanje trenutnega stanja bi povzročilo nadaljnjo blokado pogajanj na področju plač v javnem sektorju. Ob dejstvu, da je plačni sistem nujno potreben popravkov in da podaljševanje interventnih ukrepov ohranja nedopustno neenakost javnih uslužbencev, utegne ob odsotnosti drugih ukrepov sredi leta na tem področju priti do konfliktov.

Od nove Vlade zato pričakujemo, da bo posebno pozornost, poudarek in energijo posvetila iskanju rešitev v socialnem dialogu. Ukrepe, potrebne za izhod iz krize, je zato potrebno usmeriti tako, da se ohrani socialna država in da bodo bremena ukrepov in njihovi pozitivni učinki enakomerno razporejeni po celotni družbi. S tem bodo ukrepi pridobili prepotrebno legitimnost in omogočili zdravo rast gospodarstva in učinkovit javni sektor. Zato pozivamo mandatarja, da skupaj s svojo ministrsko ekipo nemudoma pristopi k sklenitvi socialnega sporazuma, v katerem bomo skupaj dogovorili potrebne ukrepe za premik z mrtve točke. In prav zato je za nas ključnega pomena manjkajoči podpis predsednika SDS oziroma mandatarja na Dogovoru socialnih partnerjev in parlamentarnih strank.

 

Dr. Janez Posedi

Predsednik KSS PERGAM

 

Ljubljana, 2. februar 2012

 

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

Image via Wikipedia

Enhanced by Zemanta

Ugodnost za člane!

Sebastijan Hrastnik s.p.- pravne dejavnosti, vsem članom železniškega sindikata sprevodnikov ŽSS nudi širok izbor pravnih storitev in svetovanja, ki zajema področja:
– ODŠKODNINSKIH POSTOPKOV brez provizije
– sestavljanje POGODB (prodajnih, darilnih, pogodb o preužitku,…)
– sestavljanje pritožb in dopisov na različne institucije
Pri sestavi pogodb in drugih dopisov imajo člani ŽSS 30% popusta.
Telefon 031/618-645

Predlog izenačitve osnovne plače delovnega mesta »sprevodnik« s plačo delovnega mesta »vodja vlaka«

 

KSS Pergam

Železniški sindikat sprevodnikov- ŽSS

Partizanska cesta 50

2000 Maribor

 

 

Slovenske železnice, d.o.o.

Poslovna enota Potniški promet

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

 

   Maribor, 17.08.2011

 

 

 

Zadeva :  Predlog izenačitve osnovne plače delovnega mesta »sprevodnik« s plačo delovnega mesta »vodja vlaka«

 

 

Spoštovani!

 

Z dnem 1.2.2011 je začel veljati novi Priročnik o razporejanju vlakospremnega osebja in izdelavi razporedov v potniškem prometu (ver. 109.01). Na podlagi dejanskega stanja je bila dokončno tudi pravno odpravljena še zadnja razlika v delu delovnih mest »sprevodnik« in »vodja vlaka« in se od veljavnosti novega pravilnika dalje lahko razporeja zaposlene na obeh delovnih mestih na vse vlake in v vse turnuse.

Železniški sindikat sprevodnikov- ŽSS zato zahteva, da se skladno z načelom enakega plačila za enako delo zaposlenim na delovnem mestu »sprevodnik« količnik za določitev osnovne plače delavca, ki trenutno znaša 2,08,  dvigne in izenači s količnikom delovnega mesta »vodja vlaka«, t.j. na 2,29.

Menimo, da zaposleni v SŽ – Poslovna enota Potniški promet za enako delo na enakih vlakih v enakih turnusih ne morejo biti različno plačani in zato predlagamo takojšnja pogajanja o dvigu količnika delavcev na delovnem mestu »sprevodnik«.

 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,

 

                                                                                   Železniški sindikat sprevodnikov-ŽSS

                                                                                                          Bojan Vihar

                                                                                                           predsednik

 

 

V vednost:

 

 • Generalni direktor Slovenskih železnic g.Goran Brankovič
 • Področje za organizacijsko-pravne zadeve in kadre g.Nina Velkavrh

 

 

 

 

KSS PERGAM, TRG OF 14, 1000 LJUBLJANA

tel.: +386-1-231-04-76, fax +386-1-230-22-47

transakcijski račun št.: 02031-0016580117, davčna številka: 55093019

www.sindikat-pergam.si, e-mail: pergam@siol.net

Zaposlenim na železnicah namesto eskalacije plač stimulacije

Zaposlenim na železnicah namesto eskalacije plač stimulacije

Število zaposlenih na Slovenskih železnicah se je zmanjšalo za več kot 15 odstotkov, povprečni letni obseg dela se je povečal za 35,9 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 40 odstotkov

Slovenske železnice so sklenile dogovor, skladno s katerim bodo zaposlenim izplačale stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Stimulacije v skupni višini 4,58 milijona evrov bodo izplačali namesto uveljavitve eskalacije plač iz let 2009 in 2010. Z izplačilom stimulacij bodo železnice ostale znotraj načrtovanih stroškov dela.

Kot so danes pojasnili na Slovenskih železnicah, so leta 2009 sklenili dogovor za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize, katerega rezultat je bil prihranek pri stroških dela v višini 11,3 milijona evrov. Lani je bil podpisan še dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja, na podlagi katerega je bil dosežen prihranek pri stroških dela v višini 14,9 milijona evrov.

V času od veljavnosti obeh dogovorov do konca junija letos se je število zaposlenih na Slovenskih železnicah zmanjšalo za 1216 oz. za več kot 15 odstotkov. V tem obdobju se je povprečni letni obseg dela povečal za 1061 milijonov netotonskih kilometrov, kar znaša 35,9 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 40 odstotkov – s 23.086 evrov na 32.329 evrov.

Avgusta 2009 in avgusta 2010 bi se morala uveljaviti eskalacija v višini 2,3 odstotka, ki pa se v skladu z omenjenima dogovoroma ni uveljavila. Znesek eskalacije v letih 2009 in 2010 bi skupaj znašal 4,58 milijona evrov, so povedali na železnicah, kjer so dodali, da so namesto uveljavitve eskalacije sklenili dogovor o izplačilu stimulacij.

“Stimulacija se bo izplačala od 1. aprila naprej, kar velja samo za zaposlene, ki prejemajo plačo v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa. Delavci, ki plačo prejemajo po individualni pogodbi, stimulacije ne bodo prejeli,” zatrjujejo na železnicah.

V poslovnem načrtu za letos so predvideni stroški dela v višini 186,1 milijona evrov. Z izplačilom stimulacije bo družba ostala znotraj načrtovanih stroškov dela, poudarjajo v družbi.

Da gre pri stimulacijah za izpolnitev obveznosti Slovenskih železnic do zaposlenih, ki so se v preteklih dveh letih odrekli delu regresa in plač ter njihovi eskalaciji, posebej zatrjuje tudi generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič, ki ob tem zavrača, da gre pri stimulacijah za darilo sindikatom.

“Kljub izplačilu stimulacije skupna višina stroškov dela letos ne bo presežena. Ta je zapisana v poslovnem načrtu za 2011, ki je bil pripravljen leta 2010 in ga je nadzorni svet potrdil že 19. januarja 2011. Zato nima nobene povezave z ustanovitvijo holdinga, ki je predvidena šele za september,” poudarja Brankovič, pri čemer opozarja, da gre pri izplačili dobrih 134 milijonov evrov sredstev za vračilo dolga, ki je nastal ob izločitvi infrastrukture iz družbe.

Slovenske železnice so v prvih petih mesecih letos sicer presegle načrtovane rezultate. Dobiček iz poslovanja je dosegel 3,84 milijona evrov, čisti dobiček pa 193.000 evrov. V enakem lanskem obdobju so železnice zabeležile 3,57 milijona evrov izgube iz poslovanja in osem milijonov evrov čiste izgube. Načrtovana je bila izguba iz poslovanja v višini 5,64 milijona evrov in čista izguba v višini 9,27 milijona evrov.

Poslovni prihodki so lanske presegli za 16,8 odstotka, načrtovane pa za 12,5 odstotka. Stroški dela so bili od lanskih manjši za 2,4 odstotka in za 4,9 odstotka nižji od načrtovanih.

vir:sta

Novice

Prejmite Novice ŽSS v svoj elektronski poštni predal. Vnesite naslov svoje elektronske pošte in kliknite OK.


Kategorije
november 2015
P T S Č P S N
« avg    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Kontaktne informacije

ŽELEZNIŠKI SINDIKAT SPREVODNIKOV - ŽSS
Partizanska 50
2000 MARIBOR
Email: info@zss.si

ŽSS Facebook stran